@ บีไอที (ธ.ค. 2566) | @ BIT (December 2023)

@ บีไอที (ธ.ค. 2566) ฉบับภาษาไทย

@ บีไอที (Dec 2023) English Version