ค่ายฟื้นฟู ณ โรงเรียนมหาชัยคริสเตียน (29-31 ส.ค. 2018)

[fshow photosetid=72157701040222591]

เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2018 นักศึกษาทีมฟื้นฟูจำนวน 10 คน นำทีมโดยอาจารย์ฤกษ์สิน เขมสุนทร เดินทางไปร่วมงาน สัปดาห์ฟื้นฟูคริสเตียนศึกษานักเรียน โรงเรียนมหาชัยคริสเตียนวิทยา จังหวัดสมุทรสาคร หัวข้อคือ “ชีวิตใหม่” จากพระธรรม 2โครินธ์ 5:17 กิจกรรมในค่ายประกอบไปด้วยกิจกรรมสันทนาการและแสดงละคร โดยแบ่งเป็นสามตอน สำหรับสามวัน วันแรก “คิดดี” วันที่สอง “พูดดี” วันที่สาม” ทำดี โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ช่วงชั้น คือประถมต้น ประมาณ 150 คน และประถมปลาย ประมาณ 150 คน คุณครูและบุคลากรประมาณ 30 คน และในช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มเข้าชั้นเรียนทำกิจกรรมและสอนบทเรียนเรื่อง “ชีวิตใหม่”