สารผู้เลี้ยง เป็นสารที่จัดทำโดยสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ โดยจะออกเป็นประจำปีละ 1 ฉบับ หรือมีฉบับพิเศษเนื่องในโอกาสสำคัญ ทุกท่านสามารถเลือกฉบับจากหน้าปก จากนั้นก็จะลิงก์เข้าไปที่บทความของแต่ละเล่มได้เลย

** ในตอนนี้ยังลงไม่ครบทุกฉบับ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างจัดเตรียมบทความและภาพประกอบ

ฉบับที่ลงบทความครบแล้ว มีดังนี้

  • เติบโตฝ่ายวิญญาณ
  • สุขภาวะที่ดีฝ่ายจิตวิญญาณ
  • 80 ปี BIT (The Beginning of a New Normal)
  • สุขภาวะที่ดีของการศึกษาคริสตศาสนศาสตร์