สารผู้เลี้ยง ฉบับ “เติบโตฝ่ายวิญญาณ” จัดพิมพ์ในช่วงปี 2019