[Photo] โครงการ “เสริมสร้างชีวิตสาวก” 2565

กิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างชีวิตสาวก” วันที่ 1-10 มิถุนายน 2565 ได้มีการจัดโครงการเสริมสร้างชีวิตสาวก โดยเริ่มเวลา 19.00-20.30น. ซึ่งได้ใช้เวลาในช่วงนี้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็นต่อวิชาชีพให้กับนักศึกษาใหม่ รวมทั้งการปรับทัศนคติใหม่ต่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เช่น ฝึกทักษะการเฝ้าเดี่ยว (บันทึก) ทักษะการเตรียมบทแบ่งปัน ทักษะการอ่านพระคัมภีร์ ทักษะการนมัสการและอธิษฐาน เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษาใหม่ในด้านการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ เพื่อนใหม่ อาจารย์ใหม่ รวมถึงการปรับทัศนคติใหม่เพื่อให้สอดคล้องต่อวิถีชีวิตของการเป็นนักศึกษาพระคริสตธรรม