[Photo] แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมโครงการ “แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา”


วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ได้จัดกิจกรรมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดภาคการศึกษา นำนมัสการโดย นศ.สุรชาติ หลีจาง ประธานสโมสรนักศึกษา เทศนาโดย ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย คณบดี ในพระธรรมกิจการ 14:21-15:12 ในหัวข้อ “เป็นพยานเพื่อพระคริสต์” จากนั้นได้มีพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประกอบพิธีโดย ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์ คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 มีดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

  1. นายสุรชาติ หลีจาง (ประธาน)
  2. นางสาวนิรณา อมรศิริชลธารา (รองประธาน)
  3. นางสาวรสริน สินเพิ่มทวีพงศ์ (เลขานุการ)
  4. นางสาววิภาดา วิเศษอาภา (เหรัญญิก)
  5. นางสาวบูเยะ พีเมียกู๋ (ประธานหมวดธรรมชีวิต)
  6. นายสันติ กุมาทะ (ประธานหมวดฉันทภาระ)
  7. นายวิสุทธิ์ จานหลู่ (ประธานหมวดมิตรภาพ)
  8. นายนพชัย ลาวอือ (ประธานหมวดเผื่อแผ่ไพศาล)

เพื่อเป็นการประกาศการเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 อย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษานั้น เป็นตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับแล้วจากการคัดเลือกของนักศึกษาทั้งหมดในคณะวิชา ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการด้านกิจกรรมนักศึกษาต่าง ๆ ตามแผนงานที่วางไว้ของคณะวิชา เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและสอดคล้องต่อแผนงานต่าง ๆ มีการบริหารจัดการอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพภาพในวิชาชีพ