[Photo] โครงการคริสตศาสนศาสตร์สู่คริสตจักร (วันระลึกบีไอที) 2022

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ จัดโครงการคริสตศาสนศาสตร์สู่คริสตจักร (วันระลึกบีไอที) ในวันอาทิตย์ที่ 2, 9, 16 และ 23 ตุลาคม 2022 หัวข้อ “เริ่มสร้างใหม่” ตามบริบทคำสอนในพระธรรมเนหะมีย์ 2:1-18 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นสมาชิกคริสตจักรได้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างชีวิตด้านจิตวิญญาณอันนำไปสู่ความจำเริญขึ้นในความเชื่อต่อพระเจ้า ทั้งชีวิตส่วนตัวและคริสตจักร ในครั้งนี้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้ออกไปยังคริสตจักรต่าง ๆ ซึ่งเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 37 คริสตจักร โดยได้บรรยายความหมายพระวจนะของพระเจ้า คำพยานประสบการณ์ชีวิต บทเพลงสรรเสริญพระเจ้าและกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ จึงนำไปสู่การสร้างความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกัน ในโอกาสนี้จึงขอขอบคุณคริสตจักร องค์กรคริสเตียน ผู้นำ และบุคคลทุกคนที่มีส่วนร่วมสนับสนุน ช่วยเหลือและเข้าร่วมโครงการนี้ ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกคน