[Photo] นมัสการในโอกาสสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 69 (27/01/2023)

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2023 ทางสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้จัดการนมัสการขอบคุณพระเจ้า เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของบัณฑิตรุ่นที่ 69 ณ ห้องนมัสการ อาคารโชตินันทเศรษฐ ได้มีการจัดซุ้มในการถ่ายรูป รวมถึงมีการนมัสการ แสดงความยินดีกับบัณฑิตรุ่นที่ 69 ที่ได้จบการศึกษาแล้ว ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ขอพระเจ้าอวยพระพรในการทำงาน ในการรับใช้ต่อไป