5 นาทีกับครอบครัวคริสตศาสนศาสตร์ EP7 / อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

รายการใหม่ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ที่จะพาให้เราได้รู้จักกับสถาบันกันมากขึ้น โดยใน EP7 อศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร อาจารย์ประจำหลักสูตร M.Div. ของสถาบัน จะมาแนะนำให้รู้จักกับหลักสูตร M.Div. ของสถาบันว่าเป็นอย่างไรบ้าง และท่านยังให้ข้อคิดในเรื่องพระคัมภีร์กับการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณสัมพันธ์กันอย่างไรด้วย